Kategorie

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

REGULAMIN SKLEPU BABYBUM.COM.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BabyBum.com.pl;

4.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.babybum.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem babybum.com.pl

2.2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.    Sklep Internetowy, działający pod adresem www.babybum.com.pl, prowadzony jest przez firmę A7Group Szymon Wnętrzak (adres prowadzenia działalności: ul. Plac Wolności 2A, 43-502 Czechowice Dziedzice) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , NIP 937-211-88-89, REGON 072310782, adres poczty elektronicznej: sklep@babybum.com.pl, numer telefonu: (+48) 662092400 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

2.4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b)    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    Nowsze wersje przeglądarek internetowych

b)    Możliwość obsługi aplikacji np. aplety Javy, Flash 

c)    Wyświetlanie zdjęć produktów i mogące wystąpić różnice w ich kolorystyce. Kwestia wyświetlania zdjęć jest indywidualną kwestią właściwości monitora, którego używa Klient.

2.6.    W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.babybum.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9.    Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach pochodzą od prowadzącego Sklep lub są dostarczane przez producentów Towarów.

2.10.  Sklep  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach, stanie towarów lub dostępnych kolorach.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. Prowadzący sklep może zezwolić na korzystanie ze sklepu bez konieczności rejestracji.

3.2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.    Sklep Babybum może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)    podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c)    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Babybum za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Babybum oraz/lub jego właściciela Ewę Wnętrzak.

3.5.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Babybum.

3.6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu Babybum,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.babybum.com.pl, dokonać wyboru produktu i jego parametrów np. koloru oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Zamówienie będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    przedmiotu zamówienia,

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)    wybranej metody płatności,

d)    wybranego sposobu dostawy,

4.5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze  Sklepem Babybum Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o złożonym przez niego zamówieniu, następnie system Sklepu wysyła kolejną wiadomość e-mail z prośbą potwierdzenia złożonego wcześniej zamówienia. Jest to ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10.  Sklep internetowy ma prawo do anulowania zamówienia w sytuacji gdy dany towar jest nie dostępny na magazynie dystrybutora/producenta. Klient o takim fakcie zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

4.11.  Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wydłużenia realizacji zamówienia w sytuacji gdy zamawiany towar jest chwilowo nie dostępny na magazynie dystrybutora/producenta. W takiej sytuacji klient zostanie poifnormowany drogą elektroniczną o przybliżonym terminie realizacji zamówienia.

 

V. Dostawa

5.1.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, pocztą polską lub paczkomaty 24/7. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2.    Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Czas realizacji dostawy zależy od wybranej formy wysyłki

 5.3.    W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (nr tel.; e-mail) W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

 5.4.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu (faktury VAT na żądanie).

  

VI. Ceny i metody płatności

 6.1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 6.2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 a)    przelewem na numer konta bankowego 33 1050 1070 1000 0092 3824 1203,

b)    płatnością w systemie szybkie przelewy: przelewy24.pl,

c)    zapłata kartą płatniczą w systemie: paypal.pl,

d)    gotówką przy bezpośrednio u sprzedawcy sklepu,

6.3.   Cena Towaru może w trakcie realizacji zamówienia ulec zmianie. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o jej zmianie. W przypadku braku akceptacji nowej ceny, klient ma prawo zrezygnować z zamówienia.

  

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 7.1.    Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sklepu Babybum podany w niniejszym Regulaminie.

 7.2.    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 7.3.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym Sklep Babybum dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Sklep Babybum  Szymon Wnętrzak

43-502 Czechowice-Dziedzice

Plac Wolności 2A

 7.4.    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 7.5.    Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 7.6.    W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki jakie poniósł Klient podczas składania zamówienia.

 

  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 8.1.    Sklep Babybum jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 8.2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@babybum.com.pl lub po zalogowaniu się na swoim wcześniej utworzonym koncie i wypełnieniu formularza reklamacyjnego. Sklep Babybum zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W sytuacji, gdy reklamacja nastąpi w okresie tymczasowego zamknięcia sklepu z powodu urlopu lub choroby prowadzącego sklep, klienci proszeni są również o informację telefoniczną o zaistniałej reklamacji. O w/w sytuacjach klienci będą wcześniej informowani na stronie głównej sklepu www.babybum.com.pl

 8.3.    Wszystkie nowe produkty dostępne w sklepie internetowym www.babybum.com.pl objęte są gwarancją. Okres gwarancji wyszczególniony przy każdym produkcie. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

8.4.      Produkty sprzedawane w dziale UŻYWANE są pozbawione gwarancji. Wszelkie ich wady lub usterki są wymienione w opisie produktu.

 8.5.    Produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

  

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 9.1.    Sklep Babybum  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 9.2.    Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Sklepu Babybum o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 9.3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres: sklep@babybum.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 9.4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

 9.5.    Sklep Babybum zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  

X. Postanowienia końcowe

 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Babybum a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 10.3. Sklep Babybum  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.